تمومم کن

دیگه بریدم

چرا تمومم نمیکنی خلاص شم

چرا رها نمیشم

چندساله داره دست و پا میزنم

آرامشم موقتیه

نابود شدم دیگه

چرا از روی زمین برم نمیداری

چرا نمیفهمی دیگه نمیتونم ادامه بدم

چرا اینقد ذلیلم میکنی

خدایا تو کجایی؟؟؟

تا کی باید اشک بریزم

اعصاب برام نمونده

اون که نمیفهمه

من دارم داغون میشم. له شدم له شدم له شدم

رهام کن

کمکم کن

خودت خوب میدونی از بزرگترین آرزوهام مردنه

چرا جونمو نمیگیری خلاص شم

دیگه باید چیکار کنم که نکردم

چقد نماز چقد صبر چقد نذر

دلم میخواد تا شب تا فردا ببارم

ناتوانم

ضعیفم

حقیرم

تو که بزرگی تو که خوبی تو که قوی هستی

چقد تنهام.چقد افسرده

بهم قدرت بده

درک بده

اراده بده

بهم کمک کن

از توی این لجن بکشم بیرون

مهرشو از دلم دور کن دور کن دوره دوره دوووووووووووووووووووووووور

به خدا دیگه طاقت ندارم

ندارم ندارم

پس تو کجایییییییییییییییییییی

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 0 نظر / 17 بازدید